Vindkraft –
Ett bra val

Vindkraft är en ren, förnybar energikälla. Som andelsägare i vår förening får du billigare el samtidigt som du är en del av att vindkraften utvecklas.

Välj vindkraft – både för din och miljöns skull!

12-15% Av all producerad
elkraft
6500 MWh/år
1 av 4200 Vindkraftverk i Sverige

Om Föreningen

All el som Jönköping Energi säljer till privatpersoner är 100 procent förnybar. Det är 40 procent som är lokalt producerad. Elen skapas av förnybara och återvunna bränslen som biobränsle och avfall – och av sol, vatten och vindkraft. 

I december 2010 skapades Jönköping Energi Vind, en ekonomisk förening som idag har runt 300 medlemmar. Föreningen äger och driver ett vindkraftverk och säljer andelsel till rabatterat pris till sina medlemmar. Att ha vindandelar är ett bra sätt att säkra ditt elpris helt eller delvis samtidigt som du bidrar till miljövänlig elproduktion.

Nyfiken? Klicka här för att ta del av stadgar, protokoll eller årsredovisningar!

Fakta

Fakta

Start
December 2010

Verksamhet
Föreningen äger och driver ett vindkraftverk och säljer andelsel till sina medlemmar för ett rabatterat pris.

Medlemmar
Ca 300

Styrelse

  • Hans Weidman (ordförande)
  • Hans Widell
  • Per Allan Axén
  • Pernilla Ljungbergh
  • Kent Friberg

Vindandelar

Som andelsägare bidrar du till att vindkraften utvecklas samtidigt som du får billig el. Du kan köpa en eller flera andelar i verket – varje andel kostar 442 kr och berättigar till 100 kWh andelsel årligen.

Priset på andelselen är 20 öre/kWh exklusive elcertifikat, skatt och moms. Din andelsel debiteras på din elfaktura varje månad.

Avtal & villkor

Avtal och villkor

Du betalar per andel som du köper. Betalning sker i samband med inträdet i vår förening.

Andelsel

Varje andel motsvarar 100 kWh. Priset på andelselen är för närvarande 20 öre/kWh.  Elcertifikat, elskatt och moms tillkommer.

Elavtal

För att erhålla andelsel ska du ha ett giltigt elavtal med Jönköping Energi AB (JEAB) gällande leverans av el. Du ska även vara medlem i vår förening och ha fått din leverans bekräftad. För dig som idag har annan elleverantör administrerar JEAB leverantörsbytet. Om du har ett bundet avtal med en annan leverantör när du köper dina andelar, får du andelsel först när bindningstiden har gått ut – alternativt betalat förtidslösen för att bli kund hos JEAB. På fakturan från Jönköping Energi kommer andelselen att ses under rubriken ”Vindkraft”. Den el som du använder utöver den mängd du köpt i form av andelar, faktureras också av Jönköping Energi. Om du inte har tecknat fast pris faktureras du enligt rörligt pris.

Risk

All energiproduktion kan betraktas som en riskutsatt verksamhet. Det är omöjligt att garantera framtida energiproduktion, elpriser och elcertifikatsavgifter.

Uttagsskatt

Enligt ett utslag i regeringsrätten juni 2010 ska vindkraftsföreningar belastas med uttagsskatt. Det görs för att man säljer andelsel till ett pris som är under marknadspriset. I vårt pris är skatten inräknad.

Diagrammet visar hur vi fördelar andelselen över året om du har en elvärmd villa eller en större förbrukning. Du får mer andelsel under vintern än under sommaren.

Du som har en lägenhet har en mer jämn förbrukning över året. Din andelsel kommer fördelas lika under året, alltså samma antal kWh andelsel varje månad.

Det är enkelt att bli andelsägare. Du hittar alla uppgifter du behöver på din elnätfaktura. Bestäm hur många vindandelar du vill ha. Köp inte fler än du kan utnyttja. Kontakta vår kundservice om du behöver hjälp. Efter ditt köp skickas andels- och medlemsbevis hem till dig. 

 

FAQ

Vad är en ekonomisk förening och hur funkar det?
Vad är en ekonomisk förening och hur funkar det?

En ekonomisk förening är när medlemmar tillsammans äger och bedriver en ekonomisk verksamhet som de har nytta av. Vår förening har tillsammans förvärvat ett vindkraftverk. Investeringskostnaden har delats upp i andelar som säljs till medlemmar. På så vis har du som medlem rätt att köpa andelsel av föreningen. Verksamheten i ekonomiska föreningar lyder under 1987 års lag om ekonomiska föreningar. Om inte annat står i stadgarna gäller principen ”en medlem – en röst”.
Vem får köpa andelar?
Vem får köpa andelar?

Alla elkunder som har Jönköping Energi AB som elleverantör.
Vad kostar andelarna?
Vad kostar andelarna?

Priset är 442 kr/andel.
Varför kostar andelsel 20 öre/kWh?
Varför kostar andelsel 20 öre/kWh?

Priset är kalkylerat och bedöms i nuläget som rimligt. Beroende på förutsättningarna hos föreningen kan priset eventuellt justeras. Det är föreningens styrelse som sätter priset. Det ska säkra drift, underhåll och demontering av föreningens vindkraftverk när det tjänat sitt syfte. Det ska även bevara medlemskapitalets värde på lång sikt.
När betalas andelarna?
När betalas andelarna?

Betalning sker när du har godkänts som medlem av föreningen.
Hur mycket blir andelen värd om jag säljer?
Hur mycket blir andelen värd om jag säljer?

Andelen behåller samma värde som du betalade. Detta under förutsättning att du säljer till eller begär utträde ur föreningen enligt 4 kap lag (1987:667) om ekonomiska föreningar. Alternativt den bestämmelse som vid den tidpunkten är gällande för föreningen. Historiskt sett har värdet på vindandelar ökat, men precis som på andra marknader finns det inga garantier för framtiden. Väljer du att sälja din andel till någon annan så är det upp till dig och köparen att sätta priset.
Hur många andelar får jag köpa?
Hur många andelar får jag köpa?

En andel motsvarar rätten att köpa 100 kWh andelsel av föreningen per kalenderår. Föreningens styrelse kan besluta att en medlem inte får delta med fler andelar än de som motsvarar medlemmens förväntade elanvändning kommande år. Vår rekommendation är att inte köpa fler andelar än motsvarande 60 % av elanvändningen per anläggning eftersom åtgången av el varierar från år till år. Exempel: Använder du 4 800 kWh ett visst kalenderår, bör du inte köpa fler än 30 andelar.
Går det att teckna andelar på flera elanläggningar som jag har?
Går det att teckna andelar på flera elanläggningar som jag har?

Det går bra. Till varje anläggning knyts ett bestämt antal andelar, maximalt upp till dess årsanvändning av el. Se ovanstående fråga.
Kan jag sälja mina andelar?
Kan jag sälja mina andelar?

Du kan sälja dina andelar till någon som då får ansöka om medlemskap. För köparen av andelarna gäller samma villkor för att köpa andelsel som för en ny medlem.
Kan jag ge bort andelar som gåva?
Kan jag ge bort andelar som gåva?

Ja, men den som får gåvan måste vara elkund hos Jönköping Energi AB för att kunna ta del av andelen.
Vad händer om jag köper fler andelar än min elanvändning?
Vad händer om jag köper fler andelar än min elanvändning?

Du bör överväga att sälja det överskjutande antalet andelar eftersom du går miste om förmånen att köpa andelsel för de andelarna. Föreningen kan bistå vid försäljningen.
Hur uppskattar jag min elförbrukning?
Hur uppskattar jag min elförbrukning?

Titta på din senaste elfaktura. Om du är osäker eller har en ojämn elanvändning får du gärna kontakta vår kundservice för rådgivning.
Vad händer om min förbrukning förändras?
Vad händer om min förbrukning förändras?

Om du av någon anledning minskar din användning av el (t ex byte från elvärme till annan uppvärmning), så riskerar du att din elanvändning sjunker under ditt antal andelar. Då bör du överväga att sälja det överskjutande antalet andelar. Annars går miste om förmånen att köpa andelsel för det överskjutande antalet. Föreningen kan bistå vid försäljningen.
Vad händer om jag flyttar?
Vad händer om jag flyttar?

Du kan behålla andelarna och knyta dem till din nya bostad. Se tidigare fråga om hur många andelar man maximalt bör köpa.
Varför måste jag vara elkund hos Jönköping Energi AB?
Varför måste jag vara elkund hos Jönköping Energi AB?

Alla vindkraftföreningar som levererar el direkt till sina medlemmar samarbetar med en elleverantör. Den leverantören ansvarar för kvittning av över- och underproduktion i förhållande till medlemmarnas konsumtion, det vill säga varje gång det blåser för lite eller för mycket. Samma elleverantör levererar och fakturerar all den el du använder. Det är inte praktiskt genomförbart att ha ett elhandelsföretag som ansvarar för produktionen och ett annat för medlemmarnas konsumtion.
Hur faktureras min andelsel?
Hur faktureras min andelsel?

Du betalar din andelsel via elfakturan från Jönköping Energi AB. Andelsägare som har säsongsvarierad elanvändning faktureras enligt en av föreningen fastställd kurva. Andelsägare med jämn elanvändning får sin andelsel efter en så kallad rak profil, det vill säga en lika stor mängd andelsel per månad.
Vad händer vid produktionsbortfall?
Vad händer vid produktionsbortfall?

Jönköping Energi balanserar hela föreningens produktion gentemot alla medlemmars användning av andelsel och jämnar ut över- och underproduktion. Mot produktionsbortfall i samband med skada har föreningen en försäkring.
Hur får jag min andelsel om jag bor på annan ort än den där vindkraftverket står?
Hur får jag min andelsel om jag bor på annan ort än den där vindkraftverket står?

I den avreglerade elmarknaden kan du ha vilken leverantör som helst. Som medlem med andelar får du två elleverantörer (föreningen och Jönköping Energi). Jönköping Energi hanterar mätvärden och gör alla avräkningar för föreningens produktion och all el som medlemmarna använder. De ser till att du får leverans och faktura på den el som motsvarar dina andelar. Den kompletterande el som du konsumerar utöver din andelsel får du också från Jönköping Energi.
Ska vindkraftsandelar redovisas i en energideklaration?
Ska vindkraftsandelar redovisas i en energideklaration?

I en energideklaration ska hela elanvändningen tas upp. Det innebär summan av din andelsel samt den kompletterande elanvändning du har utöver andelsel.
Hur ska jag deklarera mina andelar?
Hur ska jag deklarera mina andelar?

Eftersom köp av andelsel till självkostnad är maximerad till årsanvändningen och ingen återbäring lämnas uppstår ingen grund för inkomstskatt. Andelens värde deklareras som förmögenhet. Näringsidkare redovisar moms på sedvanligt sätt och andelar utgör en tillgång i rörelsen.
Vad händer när vindkraftverken tjänat ut?
Vad händer när vindkraftverken tjänat ut?
I priskalkylen har det tagits höjd för värdeminskning vilket ger föreningen ekonomiska förutsättningar att investera i ett nytt vindkraftverk när det första har tjänat ut.

Vindkraftsparken

Brahehus

Vindkraftsparken Brahehus består av 13 vindkraftverk. Jönköpings Energi har byggt den norra delen – Tuggarp. Där finns tre vindkraftverk varav två ägs av Jönköping Energi och ett av vindföreningen.

Alla vindkraftverken i Brahehus är lika stora och samtliga har levererats av Siemens. Tornhöjden till Nacelle (navet) är 99,5 meter. Längden på vingen är 49 meter och roterar i en diameter på 101 meter.

Medelvind vid Tuggarp: 6-6,5 m/s
Verket startar vid: 3,5 m/s
Verket stannar vid: 25 m/s
Elens väg

Elens väg från verken

För att kunna ta emot vindkraftselen har en hel del investeringar gjorts på elnätet. Fyra kopplingsstationer i vindkraftparken tar emot vindelen som sedan produceras. Inom vindkraftparken har ett 22 kV-nät och en fördelningsstation byggts. Stationen är förbunden med Gränna fördelningsstation med en 40 kV-kabel. Sträckan är drygt sex kilometer. Elen går sedan till Huskvarna, så även Huskvarna och Ölmstad fördelningsstationer har förstärkts och byggts om för att kunna ta emot mer el.